Güzeller “arınıyor” OSB kazanıyor

Sürdürülebilir çevreye verdiği önemle öne çıkan Gebze Güzeller OSB, kurduğu arıtma tesisiyle kazanım oluşturuyor. Bertaraf faaliyetiyle öne çıkan tesis, 100’e yakın fabrikanın atık suyunu arıtıyor.

Arıtmada “Güzeller” modeli

Gebze Güzeller OSB’nin atık su arıtma tesisindeki anaerobik çamur çürütücüden elde edilen biyogaz, gaz tankında depolanarak arıtma tesisinin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılıyor. 80 fabrikanın atık suyunu arıtabilen tesis, bertaraf konusunda da başladığı projelendirme çalışmalarıyla yeşil kazanımı artırıyor.

80 fabrika arınıyor

Atık su arıtma tesisi Atık Yönetimi Arıtma Sanayi tarafından yapişletdevret modeliyle yapılan tesisin işletme süresi 20 yıl. Tesiste yaklaşık 80 fabrikanın atık suyu arıtılabiliyor. OSB genelindeki katılımcı firmalar; Güzeller OSB Müdürlüğü tarafından yayımlanan çevre yönetim planı dahilinde atık yönetim planlarını oluşturup ve bu program dahilinde atık sularını kanala verebiliyor.

Örnek tesis

OSB; inşaat aşamasındaki Mass ve işletme aşamasındaki Atık Yönetimi ortaklığında yürütülen çalışmalar temelinde doğal kaynakların sürdürülebilir çevre yönetimi planı dahilinde korunmasının sağlanabilmesi hedefi ile hareket ediyor. Güzeller, çevre konusundaki farklı uygulamalarıyla örnek bir OSB olmayı hedefliyor. OSB’den kaynaklanan atık suların arıtımı için kurulan tesis de bu anlamda örnek bir işletme niteliğinde.

Kirlilik denetleniyor

Fabrikaların kanalizasyona bağlantı noktalarında yer alan numune alma cihazları ile atık sular, gerek miktar gerekse kirlilik yükü olarak başarı ile denetlenebiliyor. Katılımcıların belirtilen çevre yönetim planında yer alan kirlilik yükünden daha yüksek kirliliğe sahip atık sular ise ön arıtma prosesinden geçirilerek kanala verilebiliyor. Mevcut atık su arıtma tesisinin arıtılmış su kalitesi çevre mevzuatı dahilinde resmi kurumlar tarafından denetlenip ölçümleri yapılırken başarılı sonuçlar elde ediliyor.

150 kW enerji üretiliyor

Atık su süreçlerini tamamen kontrol altına alan Güzeller OSB’ye ait atık su arıtma tesisinden yaklaşık 150 kW elektrik enerjisi elde edilirken mevcut tesisin ihtiyaç duyduğu enerji de buradan karşılanıyor.

MASS’la arınan bölge

MASS Arıtma Sistemleri ve bağlı bir kuruluş olan Atık Yönetimi Arıtma Sanayi tarafından yürütülen faaliyetler; tehlikeli atıklar ile atık su ve arıtma çamurlarının lisanslı araçlarla bertarafı ve geri kazanım tesislerine taşınması, su temini şebeke ve ünitelerinin işletilmesi, bakım onarım hizmetlerinin verilmesi, atık su arıtma tesisi bünyelerinde oluşturulan laboratuarla sanayi tesislerinin atık su deşarjlarının izlenmesi, mevcut arıtma tesisinin çıkış parametrelerinin takip edilmesi, evsel ve endüstriyel katı atıkların taşınması olarak belirleniyor. MASS’ın, diğer OSB’lerden farklı olarak Gebze OSB ve Gebze Güzeller OSB’de gerçekleştirdiği arıtma faaliyetleriyle, çimento fabrikalarının yakıt ihtiyacını karşılarken, elde edilen biyogaz da elektriğe dönüştürülüyor ve arıtma tesisinin enerji ihtiyacı temin ediliyor.

Güzeller is being “treated”, OIZ wins

Standing out with the emphasis it has placed on sustainable environment, Gebze Güzeller OIZ provides revenues with the treatment facility it has established. The facility which stands out with the disposal activities, it treats the waste water close to 100 factories.

Güzeller model in treatment

Biogas obtained from the anaerobic mud decomposer at the waste water treatment facility in Gebze Güzeller OIZ is stored within the gas tank and it is used to fulfill the energy need of the treatment facility. The facility which is able to treat the waste water of 80 factories, increases green gains with project designs initiated with regards to disposal.

80 factories being treated

Waste water treatment facility built with the build-manage-transfer model by the Waste Management Treatment Industry has a management period of 20 years. The facility is able to treat the waste water of approximately 80 factories, Participant companies across OIZ establish waste managetnent plans within environmental management plan established by Güzeller OIZ Directorate and they are able to release their waste water within the scope of this program.

Exemplary facility

OIZ acts with the aim to ensure the protection of natural resources within the scope of a sustainable environmental management plan on the basis of the studies carried aut with the partnership of Mass which is at construction stage and Waste Management at management stage. Güzeller aims to become an exemplary OIZ with its different applications on environment. The facility established for the treatment of waste waters arisingn from OIZ constitutes an example in this regard.

Pollution is being inspected

Sampling devices located at the points of cannection of factories to the sewage are used to inspect waste waters successfully both in terms of amount and pollution burden. Waste waters with higher levels of pollution than the burden of pollution mentioned in the environmental management plan indicated by the participants can be subject to pre-treatment process to be given to the channel. Treated water quality of the existing waste water treatment facility is inspected by official authorities within the scope of environmental legislation and measurements are made to achieve successful results.

150 kW energy generated

Completely controlling waste water processes, Güzeller OIZ’s waste water treatment facility is able to generate approximately 150 kW of electrical energy while the current facility’s electrical needs are fulfilled from here.

Region treated with MASS

Activities carried oııt by MASS Treatment Systems and a subsidiary Waste Management Treatment Industry are determined as the disposal of hazardous wastes and waste water and treatment sludges with licensed vehicles and their transportation to recycling facilities, water procurement network and unit management, rendering maintenance and repair services, monitoring waste water discharges of industrial facilities at the laboratories established within the waste water treatment facility, tracking the output pavameters of the existing treatment facility and transportation of domestic and industrial solid wastes. Differently from other OlZs, the treatment activities carried out by MASS at Gebze OIZ and Gebze Güzeller OIZ meet the fuel requirements of cement factories while the biogas obtained is turned into electricity and treatment facility’s energy needs are procured.